Tapk savanoriu

NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir(ar) juridiniai asmenys, pateikę prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
Asociacijos narių pareigos:
 laikytis Asociacijos įstatų;
 vykdyti visuotinio narių susirinkimo, prezidento nutarimus;
 dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
 naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti jos rengiamuose renginiuose;
 susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą ir dalyvauti veikloje;
 teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;
 bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 laiku mokėti stojamąjį ir metinį Asociacijos nario mokestį (šių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas).
Asociacijos garbės nariai ir rėmėjai turi teisę:
 gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
 dalyvauti Asociacijos veikloje teisėtomis formomis.